در این مقاله بررسی می کنیم که هر رنگ لباس چه مفهوم و نشانه ای دارد و بهتر است در چه موقعیتی استفاده شود.