در این مقاله انواع فرم های بدنی را بررسی کرده و مناسب ترین لباس ها برای هر فرم را معرفی می کنیم.